Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Recordings

swansong1609
237 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

swansong1609
179 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Chuẩn bị cho 
phát triển giao thông công cộng ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Chuẩn bị cho 
phát triển giao thông công cộng ( recorded by Tuan ), unspecified accent

  Download Unlock
swansong1609
211 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

swansong1609
190 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

swansong1609
189 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

garrettwgg
46 Words / 3 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • tiếng Việt thành ngữ ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  (Thành ngữ (Idioms) / Tục ngữ (Proverbs) tiếng Việt)

  Ba chìm bảy nổi.
  B
  út sa gà chết.
  C
  á lớn nuốt cá bé.
  L
  àm ơn mắc oán.
  L
  ầm đường lạc lối.
  M
  a chê quĩ/quỹ hờn.
  M
  uôn hình muôn vẻ.
  N
  ăm lần bảy lượt.
  N
  ăm thì mười họa.
  Ngày qua tháng l
  i.
  P
  hòng bệnh hơn chữa bệnh.

 • tiếng Việt thành ngữ ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • tiếng Việt thành ngữ ( recorded by maiphuonghaha ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  ba chìm bảy nổi
  bút sa gà chết
  cá lớn nuốt cá bé
  làm ơn mắc oán
  lầm đường lạc lối
  ma chê quĩ hờn
  muôn hình muôn vẻ
  năm lần bảy lượt
  năm thì mười hoạ
  ngày qua tháng lại
  phòng bệnh hơn chữa bệnh

 • tiếng Việt thành ngữ ( recorded by ngohaibl ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  ba chìm bảy nổi
  bút sa gà chết
  cá lớn nuốt cá bé
  làm ơn mắc oán
  lầm đường lạc lối
  ma chê qủy hờn
  muôn hình muôn vẻ
  năm lần bảy lượt
  năm thì mười hoạ
  ngày qua tháng lại
  phòng bệnh hơn chữa bệnh

 • tiếng Việt thành ngữ ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock
swansong1609
218 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

swansong1609
165 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Sao không đội mũ bảo hiểm cho trẻ con? ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Sao không đội mũ bảo hiểm cho trẻ con? ( recorded by loidich ), unspecified accent

  Download Unlock
swansong1609
304 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

swansong1609
32 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.