Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Recordings

GeorgeMillo
41 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Tone examples 4 ( recorded by lepetitbleu ), Southern Vietnamese accent

  Download Unlock
 • Tone examples 4 ( recorded by tung_hoang ), Vietnamese Northern accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  cháy chạy
  sóng sỏng
  đinh định
  dạy dày
  lạ lá là
  rẻ rẽ
  đen đèn
  dâu dầu
  dễ dế
  nhẫn nhân
  rồng rộng
  nấu nâu
  lưu lứu
  nghiền nghiện
  cải cái
  mịn mìn
  tặng tăng
  đầu đậu
  ảo ao
  tiệm tiêm

 • Tone examples 4 ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
 • Tone examples 4 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  cháy chạy
  sóng sỏng
  đinh định
  dạy dày
  lạ lá là
  rẻ rẽ
  đen đèn
  dâu dầu
  dễ dế
  nhẫn nhân
  rồng rộng
  nấu nâu
  lưu lứu
  nghiền nghiện
  cải cái
  mịn mìn
  tặng tăng
  đầu đậu
  ảo Ao
  tiệm tiêm

GeorgeMillo
44 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Tone examples 3 ( recorded by tung_hoang ), Vietnamese Northern accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  sáng sang
  hòa hoa
  trộn trốn
  rồi rối
  mời mới
  mua múa
  đó đỏ
  thuê thuế
  đùa đũa
  sợ sở
  tỉnh tính
  vé vẽ
  vai vải
  mỗi môi
  cần cân
  thận thần
  đảo đạo
  lễ lê
  bàn bán
  động đông
  tùy tuy
  trả trà

 • Tone examples 3 ( recorded by lepetitbleu ), Southern Vietnamese accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  sáng sang
  hòa hoa
  trộn trốn
  rồi rối
  mời mới
  mua múa
  đó đỏ
  thuê thuế
  đùa đũa
  sợ sở
  tỉnh tính
  vé vẽ
  vai vải
  mỗi môi
  cần cân
  thận thần
  đảo đạo
  lễ lê
  bàn bán
  động đông
  tùy tuy
  trả trà

 • Tone examples 3 ( recorded by patigol ), southern

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  sáng sang
  hòa hoa
  trộn trốn
  rồi rối
  mời mới
  mua múa
  đó đỏ
  thuê thuế
  đùa đũa
  sợ sở
  tỉnh tính
  vé vẽ
  vai vải
  mỗi môi
  cần cân
  thận thần
  đảo đạo
  lễ lê
  bàn bán
  động đông
  tùy tuy
  trả trà

 • Tone examples 3 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
GeorgeMillo
40 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

GeorgeMillo
50 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Tone examples 1 ( recorded by tung_hoang ), Vietnamese Northern accent

  Download Unlock
 • Tone examples 1 ( recorded by lepetitbleu ), Southern Vietnamese accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  ma mà mạ má mả mã
  tôi tối tồi tội
  nhưng những
  chị chỉ chì chi
  đôi đội đổi đối
  cậu cầu câu
  dừa dứa dưa
  tím tìm tim
  vợ vỡ vớ
  qua quá quà
  tao táo tạo
  mờ mở mơ
  sườn sướng sương
  con còn
  từ tự
  vì vi

 • Tone examples 1 ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
 • Tone examples 1 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
GeorgeMillo
47 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Tones - hỏi & ngã ( recorded by lepetitbleu ), Southern Vietnamese accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  ảo
  bản
  bảy
  cảm
  chỉ
  chủ
  của
  cửa
  dể
  để
  đảng
  đổi
  giảm
  hm
  hỏa
  hủy
  mả
  mở
  rẻ
  nghỉ
  ngủ
  thả
  thẳng
  thể
  thẻ
  trả
  trẻ
  phảy
  phả
  xử
  chỗ
  ch
  dẫm
  diễn
  dũng
  đã
  giữa

  rẽ
  mỗi
  ngã
  nghĩ
  nghĩa
  Nguyễn
  ngữ
  nhũng
  vẫn

 • Tones - hỏi & ngã ( recorded by tung_hoang ), Vietnamese Northern accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  ảo
  bản
  bảy
  cảm
  chỉ
  chủ
  của
  cửa
  dể
  để
  đảng
  đổi
  giảm
  hểm
  hỏa
  hủy
  mả
  mở
  rẻ
  nghỉ
  ngủ
  thả
  thẳng
  thể
  thẻ
  trả
  trẻ
  phảy
  phả
  xử
  chỗ
  chũ
  dẫm
  diễn
  dũng
  đã
  gữa

  rẽ
  mỗi
  ngã
  nghĩ
  nghĩa
  Nguyễn
  ngữ
  nhũng
  vẫn

 • Tones - hỏi & ngã ( recorded by andu2006 ), north vietnamese( Hanoi )

  Download Unlock
 • Tones - hỏi & ngã ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  ảo
  bản
  bảy
  cảm
  chỉ
  chủ
  của
  cửa
  dể
  để
  đảng
  đổi
  giảm
  hm
  hỏa
  hủy
  mả
  mở
  rẻ
  nghỉ
  ngủ
  thả
  thẳng
  thể
  thẻ
  trả
  trẻ
  phải
  phả
  xử
  chỗ
  chũ
  dẫm
  diễn
  dũng
  đã
  giữa

  rẽ
  mỗi
  ngã
  nghĩ
  nghĩa
  Nguyễn
  ngữ
  nhũng
  vẫn

GeorgeMillo
42 Words / 5 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Tones - huyền & nặng ( recorded by tung_hoang ), Vietnamese Northern accent

  Download Unlock
 • Tones - huyền & nặng ( recorded by lepetitbleu ), Southern Vietnamese accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  còn
  dừa
  đùa
  đèn
  đồ
  đừng
  đường
  huyền
  làm

  mờ
  rồi
  rừng
  sườn
  tồ
  từ

  xách
  bật
  bị
  đạp
  đập
  điện
  độ
  đọc
  độc
  hẹp
  học
  hộp
  mạ
  mặt
  một
  nặng
  nội
  ngọai
  Nhật
  ngựa
  sạch
  việc
  Việt
  vịt
  xử

 • Tones - huyền & nặng ( recorded by baokieu ), Southern Vietnamese Accent

  Download Unlock
 • Tones - huyền & nặng ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
GeorgeMillo
46 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

dragonfruit
30 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Không muốn ăn ( recorded by Nakita_Trinh ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Không muốn ăn ( recorded by chrysedonia ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Không muốn ăn ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hôm nay, em muốn ăn gì?

  Em bị đau đầu quá nên không muốn ăn. Em sẽ đi tới nhà thuốc để mua thuốc uống cho mau hết bệnh.

sapere
65 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Mình mê mùi lan. ( recorded by darkzuik ), Northern (unsure)

  Download Unlock
 • Mình mê mùi lan. ( recorded by ashdalat ), 0

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Anh đang nằm.
  Mình đang may.
  Ai mua len?
  Em Lan mua len.
  Ai ăn?
  Mình ăn.
  Mày ăn nhanh lên.
  Anh nên mua cái màn này .
  [
  Ai nhằm mua nhà??????? nonsense]
  Mình im lặng .
  Nên là màn nhàu này[nonsense] .
  Em may màn nhanh quá .
  Ai làm nhà?
  Mình nhằm mua mành mành[ nonsense].
  Anh Nam làm cái lều này.
  Nên lau nhà.
  Mày nên mua loại
  len mềm.
  Ai mua cái màn này?
  Mình mê mùi hoa lan.

 • Mình mê mùi lan. ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Anh nằm. Mình may. Ai mua len? Em Lan mua len. Ai ăn? Mình ăn. Mày ăn nhanh. Anh nên mua màng. Ai muốn mua nhà? Mình im. Nên là màng này. Em may màng nhanh. Ai làm nhà?
  Mình muốn mua màng. Anh Nam làm lều này. Nên lau nhà. Mày mua len mềm. Ai mua màng này? Mình mê mùi lan.

 • Mình mê mùi lan. ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Anh nằm. Mình may. Ai mua len? Em Lan mua len. Ai ăn? Mình ăn. Mày ăn nhanh. Anh nên mua màn. Ai nhằm mua nhà? Mình im. Nên là màn nhàu này. Em may màn nhanh. Ai làm nhà?
  Mình nhằm mua mành mành. Anh Nam làm lều này. Nên lau nhà. Mày mua len mềm. Ai mua màn này? Mình mê mùi lan.

ThuLinh
18 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.