Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

GeorgeMillo
44 Words / 4 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Slowly (chậm) please

Muốn nghe giọng miền nam và giọng miền bắc!


sáng sang
hòa hoa
trộn trốn
rồi rối
mời mới
mua múa
đó đỏ
thuê thuế
đùa đũa
sợ sở
tỉnh tính
vé vẽ
vai vải
mỗi môi
cần cân
thận thần
đảo đạo
lễ lê
bàn bán
động đông
tùy tuy
trả trà

Recordings

 • Tone examples 3 ( recorded by tung_hoang ), Vietnamese Northern accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  sáng sang
  hòa hoa
  trộn trốn
  rồi rối
  mời mới
  mua múa
  đó đỏ
  thuê thuế
  đùa đũa
  sợ sở
  tỉnh tính
  vé vẽ
  vai vải
  mỗi môi
  cần cân
  thận thần
  đảo đạo
  lễ lê
  bàn bán
  động đông
  tùy tuy
  trả trà

 • Tone examples 3 ( recorded by lepetitbleu ), Southern Vietnamese accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  sáng sang
  hòa hoa
  trộn trốn
  rồi rối
  mời mới
  mua múa
  đó đỏ
  thuê thuế
  đùa đũa
  sợ sở
  tỉnh tính
  vé vẽ
  vai vải
  mỗi môi
  cần cân
  thận thần
  đảo đạo
  lễ lê
  bàn bán
  động đông
  tùy tuy
  trả trà

 • Tone examples 3 ( recorded by patigol ), southern

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  sáng sang
  hòa hoa
  trộn trốn
  rồi rối
  mời mới
  mua múa
  đó đỏ
  thuê thuế
  đùa đũa
  sợ sở
  tỉnh tính
  vé vẽ
  vai vải
  mỗi môi
  cần cân
  thận thần
  đảo đạo
  lễ lê
  bàn bán
  động đông
  tùy tuy
  trả trà

 • Tone examples 3 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock

Comments