Psst...

Hey, we’re working on a new feature to help improve your pronunciation. We are looking for some people to test this new feature once it is ready. Join our mailing list to get notified about early access, as well as to get the latest updates about RhinoSpike. Join the list

Vietnamese Recordings

KhwadschahHasan
31 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Could you introduce me to... ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  1. Bạn có thể giới thiệu cho tôi một cô gái Châu Á dễ thương không? (speak to someone who is not close - "tôi" vs "tớ).)
  Bạn có thể giới thiệu cho t một cô gái Châu Á dễ thương không?
  Cậu có thể giới thiệu cho tớ một cô gái Châu Á dễ thương không? (to a man who is your friend and has the same age as you)
  Chị có thể giới thiệu cho em một cô gái Châu Á dễ thương không? (to a woman who is older than you)

  2. Bạn có thể giới thiệu cô gái Việt Nam đáng yêu đó cho tớ không?
  Bạn có thể giới thiệu cô gái đáng yêu đó cho tớ không?

WorldTravelerCJ
321 Words / 2 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Vietnamese Minimal Pairs ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  bây bây bầy bầy
  bầy bầy bây bây
  bậy bậ
  y bẫy bẫy
  bậy bậy bẫy bẫy
  cá cá cả cả
  lần lần lấn lấn
  lần lần lận lận
  lấn lấn lẫn lẫn
  lất lất lật lật
  ma ma mã mã
  mà mà mả mả
  mà mà mã mã
  mả mả ma ma
  mả mả mã mã
  má má ma ma
  mạ mạ ma ma
  mạ mạ mả mả

 • Vietnamese Minimal Pairs ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  đai đai đây đây
  đay đay đây đây
  đâu đâu
  đôi đôi đói đói
  đuôi đuôi đoi đoi
  đưa đưa đua đua
  biết biết bi
  ̣t bịt
  bốt bốt
  boong boong buông buông
  cúm cúm cướm cướm
  chìa chìa chưa chưa
  chuô
  ̣t chuột
  gươm gươm
  hiểu hiểu hùi hùi
  ho
  ̣c học hoặc hoặc
  khoe khoe khoai khoai
  khuya khuya khuỷu khuỷu
  lươn lươn luôn luôn
  mai mai máy máy
  miêu miêu meo meo
  nếu nếu níu níu
  người người nguôi nguôi
  rìu rìu
  sau sau sâu sâu
  tôi tôi tuổi tuổi
  tuyết tuyết toét toét
  thuở thuở
  thủy thủy thuê thuê
  vui vui vưi vưi
  vưi vưi vơi vơi

  xườn xườn xn xuân

 • Vietnamese Minimal Pairs ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  đêm đêm đem đem
  ăn ăn anh anh
  bảy bảy bẫy bẫy
  binh binh bênh bênh
  bịp bịp
  co co cô cô
  cú cú cứ cứ
  hết hết hát hát
  ích ích ếch ếch
  mơ mơ mô mô
  ngư ngư ngu ngu
  nhơ nhơ nhỏ nhỏ
  nhơn nhơn nh
  ân nhân
  ong ong ông ông
  tu tu tư tư
  trang trang trăng trăng
  trục trục trực trực
  trung trung trưng trưng
  vàng vàng văng văng

 • Vietnamese Minimal Pairs ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  cá cá gá gá
  cún cún cúng cúng
  gì gì
  hát hát khát khát
  nà nà nhà nhà
  ngự ngự
  nhi nhi nghi nghi
  nhựa nhựa ngựa ngựa
  tôi tôi thôi thôi
  trưa trưa chưa chưa
  xao xao sao sao

ihatephysics
10 Words / 3 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Minimal Pairs ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  kêu
  keo

  nếp
  nép

  đêm
  dem

  hết
  hét

  dền
  đèn

KhwadschahHasan
6 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

kingkong1000
49 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Vietnamese Introduction (49 words) ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Tên là Thơm.
  Bạn tên gì?

  Tôi đến từ Việt Nam.
  Bạn đến từ đâu?

  Tôi 24 (hai mươi bốn) tuổi.
  Bạn bao nhiêu tuổi.

  Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
  Bạn sống ở đâu?

  Tôi làm việc biên dịch tiếng Anh.
  Bạn làm việc gì?

  Tại sao bạn học tiếng Việt?

 • Vietnamese Introduction (49 words) ( recorded by Tuan ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Vietnamese Introduction (49 words) ( recorded by mickey12 ), Central Vietnamese

  Download Unlock
Bach
9 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Cosmoling81
148 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Duolingo Basics ( recorded by annie123 ), vietnamese

  Download Unlock
 • Duolingo Basics ( recorded by Pearly_Bean1 ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Duolingo Basics ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Duolingo Basics ( recorded by dieplinhho ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Người đàn ông là tôi.
  Tôi là tôi.
  Tôi là
  anh ấy.
  Người phụ nữ là bạn.
  Tôi là người đàn ông.
  Tôi là người.
  Bạn là đàn ông.
  Bạn là người đàn ông.
  Tôi là người phụ nữ.

  Cô ấy là người.
  Anh ấy là tôi.
  Cô ấy ăn tôi.
  Cô ấy ăn táo.
  Anh ấy ăn bánh mì.
  Người đàn ông là anh ấy.

  Tôi học.
  Anh ấy uống nước.
  Tôi uống nước.
  Đứa trẻ học, anh ấy uống nước.
  Người đàn ông uống nước ép táo.
  Cô ấy uống nước.
  Người đàn ông uống nuốc.
  Đứa trẻ uống nước ép táo.
  Dứa trẻ uống nước.

  Người phụ nữ muốn nước ép.
  Một cô gái.
  Cô gái muốn học.
  Bé gái muốn học.
  Câu bé muốn học.
  Tôi là một cô gái.
  Bé gái muốn uống nước.
  Cậu bé muốn ăn.
  Người đàn ông muốn bạn.

swansong1609
7 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

jujuslash
129 Words / 3 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Vietnam Gang ( recorded by Pearly_Bean1 ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi và gia đình đi chơi ở bên Việt Nam.Tôi vẫn nhớ khi anh họ đưa tôi đi trung tâm thành phố trên một chiếc xe máy, và sau đó một nhóm chàng trai chặn đường đ chúng tôi không vượt qua được. Nhóm chàng trai bao quanh chúng tôi. Tôi còn nhỏ, tôi không biết những gì đang xảy ra đâu. Chúng tôi ở giữa vòng tròn.

  Nhóm chàng trai muốn đánh nhau với chúng tôi. Thng lãnh đạo nhóm nhìn tôi, xong rồi gọi tôi là một thằng ngốc. Anh họ của tôi hét lên với những chàng trai đó. Nhưng sau đó tôi không có nhớ cái gì đã xảy ra tiếp theo. Lâu rồi không nhớ được nữa.

 • Vietnam Gang ( recorded by Pearly_Bean1 ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi và gia đình đi chơi ở bên Việt Nam.Tôi vẫn nhớ khi anh họ đưa tôi đi trung tâm thành phố trên một chiếc xe máy, và sau đó một nhóm chàng trai chặn đường đ chúng tôi không vượt qua được. Nhóm chàng trai bao quanh chúng tôi. Tôi còn nhỏ, tôi không biết những gì đang xảy ra đâu. Chúng tôi ở giữa vòng tròn.

  Nhóm chàng trai muốn đánh nhau với chúng tôi. Thng lãnh đạo nhóm nhìn tôi, xong rồi gọi tôi là một thằng ngốc. Anh họ của tôi hét lên những chàng trai đó. Nhưng sau đó tôi không có nhớ cái gì đã xảy ra tiếp theo. Lâu rồi không nhớ được nữa.

 • Vietnam Gang ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
swansong1609
81 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Ý kiến bài "Cân nhắc sức chịu đựng của nền kinh tế về thuế xăng dầu" (2) ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.