Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

kwonmh1992
186 Words / 3 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Please pronounce in Hà Nội dialect!!

Vietnamese pronunciation in Hanoi accent.

a o ô ơ e ê u ư i
ba bo bô bơ be bê bu bư bi
cha cho chô chơ che chê chu chư chi
da do dô dơ de dê du dư di
đa đo đo đơ đe đê đu đư đi
ga go gô gơ ghe ghê gu gư ghi
ha ho hô hơ he hê hu hư hi
la lo lô lơ le lê lu lư li
ma mo mô mơ me mê mu mư mi
na no nô nơ ne nê nu nư nu ni
pha pho phô phơ phe phê phu phư phi
ra ro rô rơ re rê ru rư ri
sa so sô sơ se sê su sư si
ta to tô tơ te tê tu tư ti
tha tho thô thơ the thê thu thư thi
nha nho nhô nhơ nhe nhê nhu như nhi
nga ngo ngô ngơ nge ngê ngu ngư ngi
tra tro trô trơ tre trê tru trư tri
xa xo xô xơ xe xê xu xư xi
va vo vô vơ ve vê vu vư vi

Recordings

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.