Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

cleanlaundry
116 Words / 3 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Southern Accent Please.

thự thử thữ
thịa thìa thĩa
thận thẩn thẫn
chợ chở chỡ
chạo chảo chão
chặn chẳn chẵn
chiên chiển chỉễn
khư khử khữ
khia khỉa khĩa
khân khẩn khẫn
khỉện khiển khỉễn
thạo thảo thão
thăn thẳn thẵn
thiện thiển thiển
chự chử chữ
chịa chỉa chĩa
chận chẩn chẫn
khợ khở khỡ
khạo khảo khão
khặn khẳn khẵn

chiếc chiệc
khếc khộc
rấc rậc
cóc cọc
thác thạc
hác bặc
đốc dộc
múc mục

hạng tháng bàng
gung lúng khửng
mẫn rận thần
đúng chung bụng
miếng xiêng kiêng
hằng nằng tháng
không đồng xông
long nóng bòng
thích bích xích
hình thỉnh
chảnh mạnh
lịch khích dịch
chính xĩnh định
lạnh khánh thanh

Recordings

 • Vietnamese Minimal Pairs (Southern Accent) 2 ( recorded by Blink ), South

  Download Unlock
 • Vietnamese Minimal Pairs (Southern Accent) 2 ( recorded by ntnhi98 ), Miền Nam

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  thự thử thữ
  thịa thìa thĩa
  thận thẩn thẫn
  chợ chở chỡ
  chạo chảo chão
  chặn chẳn chẵn
  chiên chiển chiễn
  khư khử khữ
  khia kh
  a khĩa
  khân khẩn khẫn
  khiện khiển khi
  ễn
  thạo thảo thão
  thăn thẳn thẵn
  thiện thiển thiễn
  chự c
  hử chữ
  chịa chỉa chĩa
  chận c
  hẩn chẫn
  khợ khở khỡ
  khạo khảo khão
  khặn khẳn khẵn

  chiếc chiệc
  kh
  ếch khộc
  rấc rậc
  cóc cọc
  thác thạc
  hác hặc
  đốc độc
  múc mục

  hạng tháng bàng
  gung lúng khửng
  mẫn rận thần
  đúng chung bụng
  miếng xiêng kiêng
  hằng nằng tháng
  không đồng xông
  long nóng bòng
  thích bích xích
  hình thỉnh
  chảnh mạnh
  lịch khích dịch
  chính xĩnh định
  lạnh khánh thanh

 • Vietnamese Minimal Pairs (Southern Accent) 2 ( recorded by trangvpt ), Vietnamese Southern, Northern accent

  Download Unlock

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.