Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

cleanlaundry
170 Words / 2 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Southern Accent Please.

phải phai phai
vài vải vãi
trai trại trái
sai sải sại
nhảy nhạy nháy
quay quáy quạy
vây vấy vầy
nhẫy nhậy nhầy
tày tày táy
trãy trảy tray
sầy sấv sẩy
quây quấy quây
núi nui nui
mũi mùi mui
vui vúi vùi
súi sụi sũỉ
thúy thủy thùy
quý quỷ quỳ
xủi xùi xúi
truy truy truy
troi trọi tròi
sôi sôi sội
phồi phổi phỗi
quôi quồỉ quổỉ
tỏi tối tôi
tuyệt xuyệt duyệt
huyệt quyệt quyết

tuyết xuyết
huyết khuyết
tuyền huyền
nghe nghêu
nguyên nghê
ngô ngư
nghìn ngò
nghề ngò
ngần nghèo
ngầu ngạo
nguyệt nghiệp
ngạo nghệu
ngại ngậy
ngáp ngán
ngứ nghé
ngát ngắn
ngã ngũ ngỗ
nghĩ ngữ
ngõ nghẽo
nghỉ ngả
ngủ ngải

truyền chuyền
dâu dấu dâu
chậu chấu chấu

hương lương
vương thương
xưởng dưỡng
dưỡng sường
vượng phượng
nướng mướng
chuyên thuyên
chuyển khuyên
quyền tuyển

tòa tóa tọa
đoán đoan đoàn
thoát thoạt

thuột tuốt
huỗng luồng

muối muồi
tuổi cuội
chuồi cuối
bưới bươi

Recordings

 • Vietnamese Minimal Pairs (Southern Accent) 1 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  This is my second recording. There are some errors in the text, but I did not correct them when I made the recordings.

  phải phai phai
  vài vải vãi
  trai trại trái
  sai sải sại
  nhảy nhạy nháy
  quay quáy quạy
  vây vấy vầy
  nhẫy nhậy nhầy
  tày tày táy
  trãy trảy tray
  sầy sấv sẩy
  quây quấy quây
  núi nui nui
  mũi mùi mui
  vui vúi vùi
  súi sụi sũỉ
  thúy thủy thùy
  quý quỷ quỳ
  xủi xùi xúi
  truy truy truy
  troi trọi tròi
  sôi sôi sội
  phồi phổi phỗi
  quôi quồỉ quổỉ
  tỏi tối tôi
  tuyệt xuyệt duyệt
  huyệt quyệt quyết

  tuyết xuyết
  huyết khuyết
  tuyền huyền
  nghe nghêu
  nguyên nghê
  ngô ngư
  nghìn ngò
  nghề ngò
  ngần nghèo
  ngầu ngạo
  nguyệt nghiệp
  ngạo nghệu
  ngại ngậy
  ngáp ngán
  ngứ nghé
  ngát ngắn
  ngã ngũ ngỗ
  nghĩ ngữ
  ngõ nghẽo
  nghỉ ngả
  ngủ ngải

  truyền chuyền
  dâu dấu dâu
  chậu chấu chấu

  hương lương
  vương thương
  xưởng dưỡng
  dưỡng sường
  vượng phượng
  nướng mướng
  chuyên thuyên
  chuyển khuyên
  quyền tuyển

  tòa tóa tọa
  đoán đoan đoàn
  thoát thoạt

  thuột tuốt
  huỗng luồng

  muối muồi
  tuổi cuội
  chuồi cuối
  bưới bươi

 • Vietnamese Minimal Pairs (Southern Accent) 1 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links