Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

cleanlaundry
276 Words / 3 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Southern Accent Please.

cảm ơn!

ba bá bà
ha há hà
ma má mà
ga gá gà
de dè dé
le lè lé
ne nè né
bê bề bế
hê hề hế
mê mề mế
ghê ghề ghế
đi đì đí
ly lỳ lý
ni ní nì
bo bó bò
ho hó hò
mo mó mò
go gó gò
đô đố đồ
đa đá đà
la lá là
na ná nà
be bé bè
he hé hè
me mé mè
ghe ghé ghè
dê dế dề
lê lế lề
nê nế nề
bi bí bì
hy hý hỳ
my mý mỳ
ghi ghí ghì
đo đó đò
lo ló lò
no nó nò
bô bố bồ
hô hố hồ
lô lố lồ
nô nố nồ
bu bú bù
hu hú hù
mu mú mù
gu gú gù
mô mố mồ
gô gố gồ
đu đú đù
lu lú lù
nu nú nù

rợ rở rỡ
rạo rảo rão
rặn rẳn rẵn
riện riển riễn
xự xử xữ
xịa xỉa xĩa
xận xẩn xẫn

rọ' rở rỡ
rạo rảo rão
rặn rẳn rẵn
riện riển riễn
xự xử xũ’
xịa xía xĩa
xận xẩn xẫn
cọ cỏ cõ
cạo cảo cão cặn cẳn cẵn
kiện kiển kiễn
dư dử dữ
dịa dỉa dĩa
dận dẩn dẫn
giợ giở giỡ
giạo giảo gião
giặn giằn giẵn
giện giển giễn
rự rủ’ rữ
rịa rỉa rĩa
rận rẫn rẫn
xọ xỏ xõ
xạo xảo xào
xặn xẳn xẵn
xiên xiển xiễn
cự cử cữ
kịa kỉa kĩa
cận cẩn cẫn
dợ dở dỡ
dạo dảo dão
dặn dẳn dẵn
diện diển diễn
giụ giù’ giữ
giạ giả giã
giận giẩn giẫn
thọ thỏ thô

Recordings

Comments