Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Turkish Recordings

TheBeardOfAlanWatts
118 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

pne
5 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

yabanci
55 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Nelly
123 Words / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Nermin ( recorded by Kamil ), Türçe

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Nermin Amerika’ da doğdu. Orada küçük bir şehirde büyüdü. Altı yaşında okula başladı. Fakat liseye gidemedi çünkü ailesi çok fakirdi. On üç yaşına geldiğinde çalışmaya başladı. Bir ayakkabı fabrikasının montaj atölyesinde çalışmıştı.

  Nermin on yedi yaşına geldiğinde, ailesiyle birlikte Türkiye’ ye taşındı. Önce Konya şehrine yerleştiler daha sonra İstanbul şehrine taşındılar. Amerika’ dan ayrılırken çok mutlu değildi çünkü Amerika’da arkadaşları vardı. Fakat şimdi o anavatanındaydı. Türkçe’ yi önce iyi konuşamadı. Geceleri Türkçe çalışıp gündüzleri bir fabrikada çalışmaya başladı.

  Nermin çok çalışmıştı ve şimdi Türkçe’ yi çok daha iyi konuşabiliyordu. Geceleri hâlâ çalışıyordu fakat artık daktilo ile yazıyordu, çünkü sekreter olmak istiyordu. Artık Amerikayı eskisi kadar çok özlemiyordu, şimdi çok mutluydu ve yeni arkadaşlara sahipti. Nermin artık kendi geleceğine umutla bakıyordu.

liamthesaint
50 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Timur'un doğum günü ( recorded by Icy ), none

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Bugün Tımur'un doğum günü. Tımur altmış yaşında. Bu akşam onun ailesi lüks bir restorana gidiyor. Emin gitmek istiyor, ama hasta. Eşi ve çocukları gidiyorlar. Süleyman evde kalıyor, çünkü çok küçük. Annesi restorana gidiyor ama babası evde kalıyor ve çocuğa bakıyor. Timur da restorana gidiyor tabii. Restorana tam kaç kişi gidiyor?

vankrot
460 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Albıs ( recorded by bluwy ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Albıs - Türk ve Altay halk inancında ve kültüründe Cadı anlamına gelir. Albız, Albas, Alpas və Moğolcada Almas, Anadoluda "Alkarısı" olarak da bilinir. Albastı’ya neden olan kızıl renkli kötü varlık.

  Özellikleri

  Çirkin, saçları dağınık, gözleri kanlı, uzun tırnaklı, uzun boylu, çok kuvvetli olarak tanımlanır. Deveyle güreşebilecek kadar uzun olduğu söylenir. Kızıl elbiseler giyer. Kimi anlatılarda bir küpün içine girerek orada yaşar. Bazen de ırmak kenarlarındaki ıssız bölgelerde veya içi boş ağaç kovuklarında yaşadığı söylenir. İri gözlüdür. Çok fazla sayıda ağır, demir takıları vardır. En sevdiği şey atların yelesini örmektir. Yakalamak için elbisesine veya kendisine iri bir iğne saplamak gerekir. Demirden ve demircilerden korkar. Lohusalara musallat olur ve ölümlerine sebebiyet verir. Korunmak için Lohusaların odalarında demir eşya bulundurulur. Kötülük yapmaktan zevk alır. Yaptığı kötülükler Albasmak tabiri ile anlatılır. Ayakları ters olarak betimlenir. Kendisiyle konuşan kam ne derse tersini yapar. Kuyuya girerek kaybolur. Bazen de iğne batırılınca su olup bir kuyuya doğru akar. uzun boylu, uzun parmak ve tırnaklı, dağınık saçlı, yağlı vücutlu, el ve ayakları küçük, dişlek, bir bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, çıplak gezen, göğüslerinden birini geriye atmış, tepesinde gözü olan çok çirkin, al gömlek giyen bu yaratık Muğla’da denizden çıkan ve yalnız bırakılan çocukları çalarak dalgaların dibindeki evine götüren bir kadın olarak tasarlanmaktadır. Gökçe Munçuk (Mavi Boncuk)’tan çok korkar, ki Nazar Boncuğu kavramının kökeninde bu anlayış yatar. Moğolca anlamı küp içine girmeyi de içerir. Buna bağlı olarak küplerin içinde saklandığı da düşünülür. Ağzında sihirli bir taş olan bir kuş kılığına girebilir. Öleceğini anladığında kendini yaralar ve akan kanından bir süre sonra yeni bir Albıs doğar. Çeçen diline “Almaz” olarak geçmiştir. Türklerdeki “Hal Ana” ve Moğolca “Gal Ana” (Ateş Ana) tamlamasıyla da bağlantılıdır. Sümerlerdeki Al Tanrısı ile de ilişkilidir. Bulgarlarda şeytan Ala olarak adlandırılır. Sümerlere göre insanların göğsüne zarar vermekte ve soluğunu kesmektedir ve bela yaymaktadır. Hıbılık adı verilen bir varlık da Albıs’ın özelliklerini taşır. Ayrıca Kızıl Albıs olarak da bilinen bu varlığın iki türü daha vardır; Sarı Albıs ve Kara Albıs.

  Sarı Albıs: “Sarısaç” olarak da bilinir. Sarışın bir kadın görünümündedir. Kötülükte Kızıl Albıs’a göre biraz daha düşük seviyededir. Ölümcül değildir. Keçi veya tilki kılığına bürünebilir. Verdiği zararlar Sarıbasmak tabiri ile karşılanır. Sarı giysiler giyer. Sarıhummaya neden olur. Şarlatanlık yönü ağır basar, daha hoppa ve oynaktır. Kandıracağı kişiyi cilvelerle kendisine çeker. Dünyadaki en güzel kadından daha güzel bir görünüşe sahip olabilir. Şehvetli ve açgözlü bir karakterdedir. Oluşturduğu hastalık “Sarı Basmak” tabiriyle ifade edilir.
  Kara Albıs: “Karasaç” olarak da bilinir. Esmer, koyu tenli bir kadındır. Daha ağırbaşlı ve ciddi bir görünüme sahiptir. Ancak daha aldatıcı ve baştan çıkarıcıdır. Verdiği zararlar Kızıl Albıs’a göre daha ölümcüldür. Nadiren rastlanır. Karabasmak tabiri bu Albıs’ın yaptığı kötülükler için kullanılır. Kara giysiler giyer. Karahummaya neden olur. Çakal veya sırtlan kılığına girebilir. Oluşturduğu hastalık “Kara Basmak” tabiriyle ifade edilir. Ve bu durum kabuslarla da ilgilidir.

vankrot
425 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • balfour ( recorded by onero ), İstanbul Türkçesi

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Balfour Deklerasyonu, Lloyd George'un başbakanlığındaki İngiliz savaş kabinesinde dışişleri bakanı olan Arthur Balfour'un girişimiyle başlatılan ve sonuçta Filistin'de bir Yahudi devletinin (İsrail) kurulmasıyla sonuçlanan girişimdir. 1917 yılındaki bu deklerasyon, ilk Balfour Deklarasyonudur. Balfour girişimiyle 1926 yılında, İngiliz sömürgeleri konusunda ikinci bir Balfour Deklarasyonu yapılmıştır.

  Lord Arthur Balfour, 2 Kasım 1917 tarihinde uluslararası Siyonist hereketin liderlerinden olan Lord Rothschild'a bir mektup göndererek, Filistin topraklarında bir Musevi devleti kurulması konusunda İngiliz hükümetinin destek vereceğini bildirmiştir. İngilizlerin Araplara yatırım yaptığı bir dönem olduğu için, bildiride ‘ülkedeki öteki sakinlerin medeni ve dinsel haklarının ihlal edilmemesi’ şart koşulmuştur. Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu topraklarının İngiltere ve Fransa arasında paylaşılması protokokü niteliğindenki Sykes-Picot Antlaşması ve Mekke Şerifi Hüseyin ile İngiltere'nin Mısır'daki Yüksek Komiseri McMahon arasında gizli olarak imzalanan McMahon Antlaşması ardından yapılan bu girişim, böyle bir maddeyi gerektirmiştir.

  Balfour Deklarasyonu olarak bilinen bu mektupta İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour, Siyonist lider Rothschild’a şöyle hitap etmekteydi:

  "Saygıdeğer Lord Rothschild, Majestelerinin Hükümeti adına kabineye sunulan ve kabul edilen Yahudi Siyonist isteklerini sempati ile karşılayan müteakip deklarasyonu iletmekten memnuniyet duyarım.

  "Majestelerinin Hükümeti, Filistin'de Museviler için bir milli yurt kurulmasını uygun karşılamaktadır ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktır. Filistin'deki mevcut Musevi olmayan toplumların sivil ve dini haklarına ve başka ülkelerde yaşayan Musevilerin sahip oldukları hak ve politik statülerine zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı açıkça anlaşılmalıdır."

  Bu deklerasyonu Siyonist Federasyonu'nun bilgisine sunmanızdan memnuniyet duyacağım.

  Saygılarımla Arthur James Balfour"

  Bu mektupla İngiliz Hükümeti, Müslüman Arapların çoğunlukta bulunduğu Filistin bölgesini Yahudilere yurt olarak göstererek, bu bölgede bir Yahudi Devleti’nin kurulmasını desteklemiş ve böylece İsrail Devleti’nin kurulması yolunda en büyük adımlardan biri atılmıştır.

  Siyonist liderlerden H. Weizman ve N. Skoly’nin çabalarıyla yayımlanan bu mektubun ardından yapılan girişimlerle Filistin bölgesi Yahudi göçmenlerin yerleşimine resmen açılmıştır. Ancak ne yazık ki Filistin’e taşınan Yahudiler sadece bölgeye yerleşmemiş Haganah, Irgun, Stern gibi terör örgütleri kurarak Filistin halkı üzerinde baskı ve şiddet uygulamaya başlamıştır. I.Dünya savaşı sürecinden itibaren başlayan bu gelişmeler savaşın son bulmasından sonra hızlanarak devam etmiş Filistin halkı kendi topraklarında teröre, şiddete maruz kalan bir halk olmuştur. II.Dünya savaşının ardından 14 Mayıs 1948’de İsrail devleti bölgede resmen kurulmuştur.

  Bu mektup ve bunun ardından gelişecek olan olaylar, dünya Siyonist kesimin desteğinin İtilaf Devletleri yönüne çekilmesinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca ABD tarafından da desteklenmiştir. Amerika, Orta Doğu'da bir Musevi devletinin bulunmasının, Orta Doğu politikaları için sağlam bir dayanak oluşturacağını kavramıştır.

  Lord Balfour'un bu mektubu üzerine yürütülen girişimler, 1918 yılında Fransa'nın, hemen ardından da İtalya'nın desteğini sağlamıştır. ABD başkanı Thomas Woodrow Wilson, 1918 Ekim ayında deklerasyonu desteklediklerini açıklamıştır.

  Söz konusu deklerasyon, Orta Doğu'da bir İsrail Devletinin kurulmasına giden sürecin önemli bir kilometre taşıdır.

zromero
228 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Chicago'daki Maceram ( recorded by cemreefe ), İstanbul (standard)

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Chicago'daki Maceram

  Amerika'da en büyük bayramlardan biri Şükran Günü. Bu bayram çok yaygın kutlanılır. Şükran Günü her yıl Perşembe günü oluyor; normalde Perşembe ve Cuma günleri de tatil. Benim üniversitemde Çarşamba günü de tatilimiz var. Bu tatil çok uzun olduğu için uzağa seyahat ettim, Chicago'ya gittim. Bir arkadaşım beni davet etti, üç gün için (boyunca) onunla kaldım. Bir arkadaşım beni davet etti, üç gün onda kaldım. Birlikte çok güzel zaman geçirdik. Bana Willis Kulesi'ni, bazı parkları ve çeşitli camileri gösterdi. Chicago'da gördüğüm en ilginç şey bir cami, üç katlı otoparktan yapılmış.

  Arkadaşımın en büyük amacı, beni ilginç insanlarla tanıştırmak (yani şehri gezdirmekten, yemek yemekten çok insanları tanıştırmak istedi). Çok güzel yemekler de yedik. Arkadaşım Pakistanlı olduğu için, beni çok güzel Pakistan lokantalarına götürdü. Arkadaşımın tüm ailesi Pakistanlı olduğu için Şükran Gününü normal şekilde kutlamadılar ama bu cumartesi Hindi Partisi var. Hindi Partisinde normal Şükran Günü yemeklerini pişiriyorlar. Çok güzeldi aslında ama maalesef Chicago'dan ( ayrılacak olmam) dönmek zorunda olmam, burada kalmama engel oldu.

  Boş zamanlarımızda çok muhabbet ettik, çay içtik. Arkadaşımın Nane adlı bir kedisi var; ismi Arapçadan geliyor (nane kelimesi Türkçe ve Arapçada aynı kelime). Kedisiyle oynadım ama kedi benden biraz korkuyordu. Sık sık beni tırmalıyordu. Neyse, başka neler söyleyebileceğimi bilmiyorum. Umarım kısa bir süre sonra yeni bir şey yazarım. Düzeltmeler için çok teşekkürler. (Ne demek:) )

vankrot
192 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • ponzi ( recorded by onero ), İstanbul Türkçesi

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Ponzi Oyunu, ''Ponzi Düzeni, Ponzi Scheme, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir.

  İktisadi olarak iyi konumda olan bir ülkede faiz oranları oldukça düşüktür. Bu bir nedenle fona ihtiyacı olan kişiler için ucuz borçlanma demek olduğu kadar, birikimlerini değerlendirmek için faiz geliri talep edenler için de düşük kazanç demektir. İşte bu noktada kişi, finansal kurumların vaadettiğinden daha fazla faiz getirisi önererek yatırımcı kazanmaya çalışır. Örneğin ülkedeki faiz oranı %3 ise Ponzi Oyunu oynayan kişi yatırımcılara %10 faiz önerir. Ardından %10 faiz getirisi vaadettiği kişilerin parasını ödemek için yeni yatırımcılara %11 faiz önerir. Aynı şekilde %11 faiz önerdiği kişilerin parasını ödemek için yatırımcılara daha yüksek faiz önerir. Bu döngü sayesinde -ülkede finansal istikrar sürdüğü sürece- hem oyunu oynayan kişi hem de yatırımcılar kazanmış olur.

  Tarihte bilinen ilk ponzi oyunu, bu sisteme adını veren Charles Ponzi tarafından 1920 yılında gerçekleştirilmiştir. Ponzi, bu oyun sayesinde kısa sürede 10.000 yatırımcıyı posta pullarını kullanarak bir arbitraj karı elde ettiğine inandırmış; ancak aslında ortada olmayan bu karlar nedeniyle oyun daha fazla sürdürülememiş ve sistem kısa sürede çökmüştür.

  Türkiye'de saadet ve titan zinciri adıyla bilinen yöntemler ponzi oyununa örnek olarak verilebilir.

yabanci
77 Words / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • İstikal Marşı ( recorded by Icy ), none

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  (İstiklal Marşı 1921 de yazılmış, Büyük Millet Meclisi tarafından o tarihte milli marş olarak kabul edilmiştir. Okuyacağınız parça, on kıta olan bu şiirin baş tarafıdır.)

  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
  O benim milletimin yıldızıdır parlıyacak,
  O benimdir, o benim milletimindir ancak.

  Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal!
  Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal
  Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,
  Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istikal.

Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.

Sponsored Links