Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Chinese - Mandarin Queue

Toluwani
269 Characters / 0 Recordings / 0 Comments
"Person A:你知道吗?我昨天参加了一个婚礼。 Person B: 真的吗?那一定很有趣!婚礼怎么样? Person A: 婚礼很漂亮。新娘穿着一条长裙,看起来非常优雅。 Person B: 听起来很棒!她是不是有点害羞? Person …"
cleanlaundry
882 Characters / 0 Recordings / 0 Comments
"1 ㄊㄤˊ ㄊㄢˊ 2 ㄋㄨˇ ㄨㄚˇ ㄋㄨˇ ㄚˇ 3 ㄆㄨˇ ㄨㄛˇ ㄆㄨˇ …"
MixeyFella
22 Characters / 0 Recordings / 0 Comments
"你爸爸妈妈忙吗 他们都不忙, 你男朋友呢 他 忙"
AwaisMehmood
111 Characters / 0 Recordings / 0 Comments
"桌子。镯子。 私人。死人。 编程。变成。 实用。使用。 回报。汇报。 哪些。那些。 深知。伸直。 声张。生长。 安危。安慰。 未知。位置。 大于。大雨。 小时。小事。 …"
Tlueck
178 Characters / 0 Recordings / 0 Comments
"Do you speak English? I only speak a little (your language) Sorry, …"
bangbang1
934 Characters / 0 Recordings / 3 Comments
"~~(2011.3.12.星期六)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •今天我就简单地告诉你们我今天出去的事情吧。 • 今天中午我在光华门附近有个约会。 因为今天是星期六,没什么忙事,比较 空闲 [kong4 xián],所以早上起得晚些,起床后我翻了翻报纸。 • 不知道是因为我太放松了还是因为沉浸在报纸的内容里(因为读报纸读得太入神),错过了约会的时间,于是赶紧准备出门了。 • 在走去公共汽车站的时侯,我能感觉到气温已经变得很暖和,空气轻轻地掠过 …"
jotsecham
1005 Characters / 0 Recordings / 0 Comments
"《圣经》中我最喜欢的经文之一是“以弗所书” 5:15-16。 Shèngjīng zhōng wǒ zuì xǐhuān de jīng wén zhī yī …"