Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Chinese - Mandarin Recordings

davebirds
90 Characters / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • 放鸽子 ( recorded by zizheng_w ), northerner accent (Beijing), very close to standard Mandarin.

  Download Unlock
athoma
225 Characters / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

adweezy
13628 Characters / 3 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Chinese Film Production Terms ( recorded by JuliaSheep ), Taiwan

  Download Unlock
 • Chinese Film Production Terms ( recorded by zijing ), Mandarin

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  (alphabetized by PinYin romanization)

  A

  ai qing pian - 爱情片 - romance film

  B

  ba xiao shuo pai she cheng dian ying 把小说拍摄成电影 – film a novel

  ban li 协理 – assistant manager

  bao zhu 爆竹 – squib

  bei guang 背光 – backlight(ing)

  bei jing yin yue 背景音乐 – background music

  bei ju 悲剧 - tragedy

  bian cheng 编程 – to program; programming

  bian dao 编导 – write and direct (play, film, etc.); playwright-director; choreographer-director; etc.

  bian ji 编辑 – editing

  bian ju 编剧 – write a play, scenario; playwright; screenwriter; scenarist

  bian shi i辩士 – benshi (Japanese silent film narrator; see also dian ying jie shuo yuan)

  bian wu 编舞 – choreography; choreographer

  bu jing 布景 – settings, sets

  bu jing shi 布景师 – key grip

  C

  cai dan 彩旦 - similar to the huadan (q.v.) but comical, usually up to mischief, sometimes ill-intentioned

  cai se pian 彩色片 – color film

  ce hua 策划 – idea

  chang ji 场记 – log; logkeeper; continuity clerk

  chang mian 场面 – scene; spectacle

  chang wu 场务 – (movies) production assistant; (theater) stage manager

  chao ji ming xing 超级明星 – superstar

  che jian 车间 – workshop

  chen she 陈设 – display, layout; furnishings

  cheng wei ming xing 成为明星 – rise to stardom, become a star

  chong pai jing tou 重拍镜头 – retake

  D

  da nao ju 打闹剧 - slapstick

  da xing (cai se) ji lu pian 大型(彩色)纪录片 – full length (color) documentary

  dan 旦 - general term for female roles in Beijing opera, often applied in film literature to movie roles

  dan chu 淡出 – fade out

  dan ru 淡 - fade in

  dao ju 道具 – props

  dao xu 倒叙 – flashback

  dao yan 导演 – direction; director

  deng guang 灯光 – (stage) lighting

  dian shi dian ying 电视电影 – TV movie

  dian shi ji lu pian 电视纪录片 – TV documentary

  dian ying 电影 – movie, cinema, motion picture, etc.

  dian ying bu jing 电影布景 – film set

  dian ying jian shang 电影鉴赏 – film appreciation

  dian ying jiang 电影 奖 – film (or movie) award(s)

  dian ying jiao ben 电影脚本 – scenario; film script (see also dian yin ju ben)

  dian ying jiao ben zuo jia 电影脚本作家 - screenwriter

  dian ying jie shuo yuan 电影解说员 film (or movie) explainer – (in the silent era, this was the Chinese counterpart of the Japanese benshi)

  dian ying ju ben 电影剧本 – scenario; filmscript

  dian ying ju ben zuo jia 电影剧本 – 作家 - screenwriter

  dian ying ming xing 电影明星 – movie star, film star (also see: yingxing)

  dian ying she ying ji电影摄影机 – motion picture camera

  dian ying she zhi 电影摄制 – filmmaking, film production

  dian ying tu pian 电影图片—movie stills

  dian ying ye 电影业 – motion pictures, cinema (in general); the film industry

  dian ying yi zhi pian chang 电影译制片厂– film dubbing studio

  dian ying yuan 电影院 – theater (motion picture)

  dian ying jiao se 电影角色 – movie role, part

  dian ying zhi pian chang 电影制片厂 – film studio

  dian ying zi liao guan 电影资料馆 - film archive

  dian ying ju ben 电影剧本 – scenario; filmscript

  di pian 底片 – (film) negative

  ding ge 定格 – freeze-frame; frozen frame

  dong hua pian 动画片 – cartoon, animated film

  dong zuo pian 动作片 – action film

  duan pian 短片 – short

  dui hua 对话 – dialogue

  dui kou xing lu yin 对口型录音 – lip-synchronization

  E

  er tong pian 儿童片 – children’s film

  F

  fa xing 发行 – distribution

  fan yi pian 故事片 – dubbed film (less common than pei yin pian)

  fan zui pian 犯罪片 – crime film

  fang tan pian 访谈片 – interview film

  fang ying 放映 - projection, showing

  fen chang ju ben 分场剧本 – scenario

  fen jie zhi du 分级制度 – ratings system

  fen jing tou ju ben 分镜头剧本 – shooting script

  feng ci 讽刺 – satire, satirical

  feng guang 风光 - scenic (view)

  feng kuang xi ju 疯狂喜剧 – screwball comedy (see also: shen jing xi ju)

  feng yu 讽喻 – allegory

  fu you hao zhao li de ming xing 富有号召力的明星 - bankable star

  fu zhuang 服装 – costume

  fu zhuang kao ju 服装考据 – costume research

  fu zhuang she ji shi 服装设计师 – costume designer

  G

  gai bian 改编 – adaptation

  gai bian qu 改编曲 – arrangement (musical)

  gao qing (dian shi) 高清(电视) – high definition (TV)

  ge wu pian 歌舞片 – musical film (also see: yin yue pian)

  gong zuo yang pian 工作样片 – rushes

  gou zi dui 狗仔队 - paparazzi (plural); paparazzo (singular)

  gu shi geng gai 故事梗概 – plot outline

  gu shi pian 故事片 – feature film, narrative film, story film

  guan lian dian ying 关联电影 – film connections

  guan zhong 观众 – audience

  guang jiao jing 广角镜 – wide-angle lens

  H

  he sui pian 贺岁片 - (Lunar) New Year's movie

  he zuo huo ban 合作伙伴 – collaborators (on a film, excluding the director)

  hei bai (pian) 黑白片 – black-and-white film

  hong dong yi shi 轰动一时 - sensation

  hong ji yi shi 红极一时- smash hit

  hou jing 后景 – background

  hua dan 花旦 - a Beijing opera term used in films to mean a flirtaceous and vivacious female character

  hua ji (duan pian) 滑稽短片 – comedy, comic (short)

  hua ping 花瓶 - literally, "flower vase", an actor or actress who is in a production because of their looks, but whose character really does little to advance the story. American English equivalent: "eye candy."

  hua wai yin 画外音 – offscreen voice

  hua xu 花絮 - trivia

  hua zhuang 化装 – makeup

  hua zhuang shi 化装师 – makeup expert

  huan jing 幻景 – illusions

  hun he jing tou 混合镜头 - vision mix

  J

  ji lu pian 纪录片 – documentary

  ji lu pian dao yan 纪录片导演 – documentarian

  ji shu zhu ren 技术主任 – technical direction, technical director

  jian ji 剪辑 – film editing

  jian jie 剪接 – film editing; montage

  jian zhi 监制 – producer

  jiang shu 讲述 – narration

  jiang xiang 奖项 – category (or categories) of film award(s)

  jiangyou 酱油 - cameo role (literally "soy sauce")

  jia ting pian 家庭片 – family movie

  jiao zuo 叫座 – box office smash; box office success

  jiao zuo yan yuan 叫座演员 – box office favorite (actor)

  jie gou 结构 – composition (of a film)

  jie mu dan 节目单 – playbill, program节目单 (more modern term than shuo ming shu (q.v.)

  jie shu jing tou 结束镜头 - last (final) scene

  jie shuo ci 解说词 – commentary

  jie shuo 解说 – narration

  jie shuo zhe 解说者 – narrator

  jin jing 近景 – close shot

  jing dian 经典 - classic

  jing song pian 惊悚片 – thriller

  jing tou 镜头 – shot; scene; camera lens

  jing xian dong zuo pian 惊险动作片 – action-adventure film

  jing xian pian 惊险片 – adventure film

  ju ben 剧本 – script, scenario

  ju qing 剧情 - plot

  ju qing pian 剧情片 – narrative film (literally: plot film)

  ju wu 剧务 – (script) continuity

  juan tong 卷筒 – reel

  jun shi pian 军事片 – military film

  K

  kai pai 开拍 – start shooting (a film) [short form of next entry]

  kai shi pai she 开始拍摄 – start filming, shooting

  ke bian jiao ju tou jing 可变焦距透镜 – zoom lens

  ke jiao pian 科教片 – scientific and educational film

  ke chuan yan chu 客串演出 – cameo; guest appearance

  ke pu pian 科普片 – popular science film

  kong bu pian 恐怖片 – horror film

  kuai jing tou 快镜头 – fast motion, quick motion

  kuan yin mu 宽银幕 – wide screen

  kuan yin mu dian ying 宽银幕电影- CinemaScope

  kuan yin mu bian xing jing tou 宽银幕变形镜头 – wide-screen adjustable (or distorting) lens

  kuan yin mu li ti dian ying 宽银幕立体电影 – cinerama

  L

  lan ben de dian ying 蓝本的影片 – film based on a literary work

  lao dan 老旦 - literally "old woman", a stereotyped Beijing opera role of an elderly woman

  lian xu ju 连续剧 – (movie) serial; (TV) miniseries

  lin shi yan yuan 临时演员 – extra (film or movie performer)

  ling jie 灵界 – spirit world (meaning films dealing with the afterlife, etc.)

  ling xian zhu yan 领衔主演 – lead(s) [actors]

  li shi pian 历史片 – historical film

  li ti 立体 – three-dimensional (3-D); stereoscopic

  lu yin 录音 – (sound) recording

  lu yin shi 录音师 - recording engineer

  lǜ ye 绿叶 - literally, "green leaves", bit parts

  lun li pian 伦理片 – ethics film

  M

  man jing tou 慢镜头 – slow motion

  mao xian pian 冒险片 – adventure film

  mei gong 美工 – art design, art designer

  mei li 魅力 – drawing power (of stars); glamour

  meinü dongzuo 美女动作 - literally, "beauty action," refers to a subgenre of action films in which beautiful young women are featured doing much if not most of the fighting. The Hong Kong "girls with guns" subgenre is an example of this, as is the US "Charlie's Angels" TV and movie series

  mei shu 美术 – art direction

  mei shu zhi dao 美术指导 – art director

  meng huan jing tou 梦镜头 – dream scene or sequence

  meng tai qi 蒙太奇 - montage (movie)

  miao shu 描述 – portray, or delineate (a character)

  ming xing 明星 – star (general term: film, stage, music, etc.)

  ming xing hui cui de yan chu 明星荟萃的演出 – star-studded show

  ming xing zhi du 明星制度 – star system

  mo pian 默片 - silent film (see also wu sheng dian ying)

  mu hou 幕后 - behind the scenes, backstage

  mu ou pian 木偶片 – puppet film, marionette film

  N

  nan pei jue 男配角 – male supporting role

  nan yan yuan 男演员 – actor (specifically male)

  nan zhu jue 主角– hero; male lead

  nao ju 闹剧 – farce

  nei jing 内景 – indoor set

  nei jing she ying 内景摄影 – indoor shooting

  nü pei jue 女配角 – female supporting role

  nü yan yuan 女演员 – actress

  nü zhu jue 女主角– heroine; female lead

  P

  pai ban 拍板 – clapper, clapboard

  pai dian ying 拍电影 – shoot a film; make a movie

  pai lian 排练 – rehearse; rehearsal

  pai she jiao du 拍摄角度 – viewing angle

  pai wai jing 拍外景 – film on location

  pei jue 配角 – supporting role (general term)

  pei yan zhi yuan zi mu 演职员字幕 - credits (general term; see also: yan zhi yuan biao)

  pei yin 配音 – dubbing

  pei yin pian 配音片 – dubbed film

  pian ming jue se片名角色 – title role

  pian tou zi mu 片头字幕 – credit titles (at start of film)

  pian zhong 片种 – (film) genre

  piao fang 票房 – box office

  piao fang du yao 票房毒药 – box office poison

  piao fang shou ru 票房收入 – box office receipt

  ping lun 评论 - review, critique

  ping lung jia 评论家 - reviewer, critic

  Q

  qian jing 前景 – foreground

  quan jing 全景 – panorama; full view; whole scene

  quan jing kuan yin mu 全景宽银幕 – cinepanoramic

  quan ming xing zhen rong de 全明星阵容的 – all-star cast

  quan ti yan yuan 全体演员 – cast

  qun zhong jing tou 群众场面 – crowd scene, group shot, mob scene

  R

  ren gong guang 人工光 – artificial light

  ren wu zao xing she ji 人物造型设计 – character study

  S

  se qing dian ying 色情电影 – pornographic movie; porn flick; porno; blue movie

  shan hui jing tou 闪回镜头 – flashback

  shan jing 闪景 – flash

  shang ye dian ying 商业电影 – commercial (as opposed to artistic) film

  shang ying ri qi 上映日期 - date of first showing or premiere

  she ying 摄影 – cinematography

  she ying ji 摄影机 – camera (general term)

  she ying peng 摄影棚 – sound stage; pavilion

  she ying shi 摄影师 – cameraman

  she ying shi 摄影室 – studio

  shen cha 审查 – censorship; to censor

  shen jing dian ying 深景电影 – vista-vision

  shen jing xi ju 神经喜剧 – screwball comedy (see also: feng kuang xi ju)

  shen mi pian 神秘片 – supernatural (film genre)

  sheng hua he cheng kao bei 声画合成拷贝 – married print

  shi wu 事务 – general business

  shi yan 试演 – audition

  shi jing tou 试镜头 – screen test

  shou chi she ying 手持摄影 – hand-held camera

  shou yin 收音 – sound

  shuo ming (shu) 说明 (书) – program notes; playbill (lit. explanatory notes)

  shu mu 书幕 – title calligraphy

  shuang dan huang 双蛋黄 - literally "double yolk egg": the awarding of duplicate awards in a movie award competition category. Can also be "triple yolk egg" 三 蛋黄, etc.

  T

  te ji 特技– special effects; stunts

  te ji she ying 特技摄影 – trick photography, stunt photography

  te ji she ying ji 特技摄影机 – trick camera, stunt camera

  te ji yan yuan 特技演员 – stuntman; stuntwoman; also: special effects technician

  te xie (jing tou) 特写(镜头) – close-up (shot) [can also mean "close-up lens"]

  te yao ming xing 特邀明星 – guest star

  ti hua 题花 – title design

  ti shen 替身 – stand-in

  ti yu pian 体育片 – sports film; athletic film

  tian mu 天幕 – stage backdrop [short form of next entry]

  tian mu chen pian 天幕衬片 – stage backdrop

  tian pian 天片 – stage backdrop [short form of previous entry]

  tiao xu 跳叙 – flash forward

  tiao yue jian ji 跳越剪辑 – jump cut

  tong chou 統籌 – overall plan

  tong hua (pian) 童话(片) – fairy tale (film)

  tong pian 童片 – children’s film (short for: er tong pian 儿童片)

  tou lun 头轮 - first run(in a theater)

  tui jin jing tou 推进镜头 – track-in

  W

  wai jing 外景 – location

  wai jing she ying 外景摄影 – location (exterior, outdoor) shooting

  wen yi 文艺 – melodrama (when used for genre)

  wu da 武打 – a general term for traditional Chinese fighting techniques, encompassing gongfu, swordsmanship and other martial arts, but in specific movie usage the term is used for "acrobatic fighting" (movements used in Chinese opera and dance to simulate actual combat and practiced in films by actors and actresses who are not martial artists).

  wu dan 武旦 - a woman warrior in Beijing opera, sometimes used for swordswomen in wu xia pian (q.v.)

  wu dao 舞蹈(家) – dance(r)

  wu dao bian dao 舞蹈编导 – choreography; choreographer

  wu dao pian 舞蹈片 – dance film, ballet film

  wu dao zhi dao 舞蹈指导 – dance direction, director

  wu ju pian 舞剧片 – dance film, ballet film

  wu sheng (dian ying) 无声 (电影) – silent (film); see also: mo pian

  wu sheng yuan yin yue 无声源音乐 – musical background [literally, "unsourced music," and refers to music on the film from an unseen source, usually composed especially for the film]

  wu shu 武术 – martial arts

  wu tai ji lu pian 舞台纪录片 – opera film, film adapted from an opera

  wu tai xi qu pian 舞台戏曲片 – opera film, film adapted from an opera

  wu xia 武侠 – martial artist, specifically a heroic or chivalrous character

  wu xia pian 武侠片 – martial arts film, usually featuring swordplay

  wu ye chang 午夜场 - midnight show

  X

  xi bu te xie 细部特写 – detailed close-up

  xi ju (pian) 喜剧(片) – comedy (film)

  xi pian 洗片 – develop film

  xi pian ji 洗片机 – film developing machine

  xi yin 洗印 – (film) processing

  xi zi 戏子 -- a derogatory old term for an actor

  xia ye chang 下午场 - matinee

  xiang guan wang zhan 相关网站 - related web sites

  xiang guan zicun 相关资讯 - related information

  xiao ming xing小明星 – starlet

  xiao niu dian ying 小妞电影 - chick flick (i.e. a film genre mainly dealing with love and romance and designed to appeal to a largely female target audience

  xiao sheng 小生 -- young male character type in Beijing opera, often applied in movies

  xin wen duan pian 新闻短片 – newsreel

  xin wen pian 新闻片 – news film

  xu ji 续集 - sequel

  xu shu 叙述 – narration

  xuan chuan (pian) 宣传 (片) - propaganda (film)

  xuan yi 悬疑 - suspense; cliffhanger

  Y

  ya ju 哑剧 – pantomime

  yan yuan 演员 – actor or actress; performer (general term)

  yan zhi yuan biao 演职员表 - cast list, cast credits (see also: pei yan zhi yuan biao zi mu)

  yi ji 埸记 – script continuity (script holder, script girl)

  yi xue pian 医学片 – medical film

  yin mu银幕 – (movie) screen

  yin pian 印片 – printing, film printing

  yin pian ji 印片机 – film-printing machine

  yin xiang tong bu zhuang zhi 音像同步装置 – movieola

  yin xiang xiao guo音响效果 – sound effect(s)

  ying ba 影吧 – a bar where one can watch movies or videos

  ying di 影帝 – movie king

  ying hou 影后 – movie queen

  ying ju jie 影剧界 – the entertainment world; movie and drama circles

  ying mi 影迷 – movie fan, filmgoer, cinephile, film enthusiast, etc.

  ying mi ju le bu 影迷俱乐部 – (movie) fan club

  ying ming 影名 – title (of film)

  ying pian 影片 – film, movie

  ying pian bao cun 影片保存 – film preservation

  ying pian fen xi 影片分析 – film analysis

  ying pian jian ji 影片剪辑 – film clip

  ying pian jie shuo ci 影片解说词 – film commentary

  ying pian zhi pian chang 影片制片厂 – film studio, company

  ying pian ku 影片库 – film library

  ying ping 影评 – film review

  ying tan 影坛 – movie circles; moviedom; filmdom

  ying xing 影星 – movie star, film star (short form of dianying mingxing)

  ying yuan 影院 – movie theater; cinema

  ying zhan 影展 – film festival

  yin xiang 音响 – sound

  yin yue pian 音乐片 – musical film (also see: gewupian)

  yi shu ji lu pian 艺术纪录片 – artistic documentary

  yi shu pian 艺术片 – art film

  ying cheng 影城 – film studio (also see: yingpian zhipianchang)

  you sheng dian ying 有声电影 – sound film

  yu gao pian 预告片 – trailer

  yu yan 寓言 – fable, allegory, parable

  yuan jing 远景 – long shot

  yue dui zhi hui 乐队指挥 – conductor (musical)

  Z

  zhan zheng pian 战争片 – war film

  zhao ming 照明 – lighting (also used for lighting electrician or technician)

  zhao xiang she ying 照相摄影 – (still) photography

  zhen tan pian 侦探片 – detective film

  zheng pian 正片 – copy (of a film)

  zhi jing 置景 – sets; scenery

  zhi pian (chang) 制片 (厂) – film making

  zhi pian ren 制片人 – line producer

  zhi pian zhu ren 制片主任 – production manager

  zhi pian zong jian 制片总监 – executive producer

  zhi zuo 制作 - production (studio)

  zhi zuo yuan ze 制作原则 - production code

  zhong jing 中景 – medium shot

  zhu jue主角– leading role

  zhu li 助理 – assistant

  zhu ti 主题 – theme (subject of a film)

  zhu ti ge 主题歌 – theme song

  zhu yan 主演 – star; lead (role)

  zhuan ji pian 传记片 – biographical film

  zi mu 字幕 – subtitles (on motion picture film; captions (with still photos)

  zong dao yan总导演 – director-in-chief

  zuo ci 作词 – lyrics (also used in the general meaning of “songwriter”)

  zuo qu (jia) - compose(r) 作曲(家)

Albrecht
165 Characters / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

athoma
334 Characters / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

Albrecht
116 Characters / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

athoma
340 Characters / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Everyday Phrases 4 ( recorded by computercoil ), unspecified accent

  Download Unlock
 • Everyday Phrases 4 ( recorded by Wawa6517 ), Taiwanese Mandarin

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  你学吉他多久了?大概四年了。
  我觉得两天的时间不够逛纽约。
  其实做饭不难,我的弟弟都会。
  我已经吃饱啦。你想把这些吃完吗?
  对不起, 我不会讲四川话.
  你能帮我翻译一下.
  我的电脑连不上Wifi
  我正在学四川话.
  这个怎么读?
  不知道,我没戴眼镜。
  我只吃素, 不吃肉。
  选一部电影,等会儿我们一起看吧
  不好意思,我刚才迷路了。
  你知道附近哪个酒吧比较出名吗
  我没有看到过这个东西, 因为在美国没有。
  你为什么总是迟到,我不想等你了。
  你的航班几点降落?
  平时没有这么堵
  这个城市的变化很大。(这个城市的发展很快)
  十年前,这些都是一片空地
  当我的父母搬到这里住的时候,这里已经是农田了
  她刚才说了什么,我没有听懂
  这里太吵了,我们出去转转吧
  你今天中午吃了什么?
  我的车钥匙在哪里?

arsenikons
6 Characters / 0 Comments
[ Show Text ]

Recordings

ThaConker
263 Characters / 2 Comments
[ Show Text ]

Recordings

ThaConker
206 Characters / 1 Comments
[ Show Text ]

Recordings

 • Grammar Sentences part 02 ( recorded by LilleeLiu ), unspecified accent

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  - 这本书,我看过了。
  - 那两本小说,你看完了吗?
  我英文的看完了,中文的还没有开始呢!
  - 你认识这个两个人吗? 这个我认识,这个我不认识。
  - 这两个人,我都不认识。
  - 你喜欢喝茶还是咖啡? 我都喜欢。
  - 你爸爸在哪里工作? 他现在没有工作, 他在家写书。
  - 我去花店为我女朋友买了一束花。
  - 昨天晚上小明在家写信。
  - 我的学生都很聪明。我的学生也都很聪明。
  - 小王常常只喝汤,不吃饭。
  小张和小丁也都常常只喝汤,不吃饭

 • Grammar Sentences part 02 ( recorded by kategogogo ), standard Mandarin

  Download Unlock
Overview

To make a new Audio Request or Script Request, click on Make a Request at the top of the page.

To record or transcribe for users learning your language, click on Help Others at the top of the page.

Recording and transcribing for other users will earn you credits and also move your own Requests ahead in the queue. This will help you get your requests recorded and/or transcribed faster.