All Audio Requests Matching vietnamse

jiback7
75 Words / 5 Recordings / 4 Comments
"Mấy ngày nay tôi đang học Tiếng Việt, nhưng mặc dù tôi …"