Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Armenian Queue

Delly
39 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"այբբենարան Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի …"
Cakypa
44 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Բարի գալուստ Հայաստան։ Ես Բադալյան Արշակն եմ։ Ես 28 տարեկան եմ, դերասան …"
thaotom
141 Words / 0 Recordings / 1 Comments
"Today I learned some new words and to remember them for a …"
skiss
2 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Ճանապարհին եմ"
audrey
11 Words / 0 Recordings / 2 Comments
"I want a few slowly English audio , thanks a lot!"
doncoi95
26 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"I'm gonna interview at next time. i want to practice listenning about …"
Sigov_r
21 Words / 0 Recordings / 0 Comments
"Մեկ մատանի՝ նրանց բոլորին ղեկավարելու համար, Մեկ մատանի՝ նրանց գտնելու համար, Մեկ …"
Peter
1 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"Հայերէն"
DongHyunRyu
7 Words / 1 Recordings / 0 Comments
"I'd like a seat in the front."