Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

swansong1609
81 Words / 2 Recordings / 0 Comments

Thuế nhập khẩu giảm bao nhiêu thì tăng thuế nội địa lên bấy nhiêu cũng không phải là biện pháp tối ưu với sự phát triển kinh tế cũng như cuộc sống ổn định của người dân! Bộ Tài chính là người nắm thu chi cho đất nước. Phải cân đong đo đếm chính xác hiệu quả và khoa học! Sức dân có hạn. Nên không thể tuỳ tiện áp nhiều loại thuế cao và không hợp lý như vậy được!?

Recordings

  • Ý kiến bài "Cân nhắc sức chịu đựng của nền kinh tế về thuế xăng dầu" (2) ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

    Download Unlock
  • Ý kiến bài "Cân nhắc sức chịu đựng của nền kinh tế về thuế xăng dầu" (2) ( recorded by Pearly_Bean1 ), Northern Vietnam

    Download Unlock

Comments