Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

nickangiers
251 Words / 2 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Đây là 1,000 từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣và tôi đang làm một phần của các từ này.(Tôi đang làm một phần trong 1000 từ thông dụng nhất của tiếng Việt). Tôi đã chia nó ra làm 10 phần, hy vọng nó không sẽ không làm người đọc cảm thấy mệt lắm/nhiều lắm.

Tôi đang tìm hai giọng đọc khác nhau, giọng miền Bắc (Hà Nội) và giọng miền Nam (Hồ Chí Minh), bởi vì tôi muốn so sánh hai phần này. Do đó, bạn có thể nói 1 trong 2 giọng này, nhưng đừng trộn chúng nhé.

Chỉ cần ghi âm từ tiếng Việt là đủ, không cần đọc phần tiếng Anh. Thỉnh thoảng 1 vài từ sẽ bị trùng, nhưng bạn đừng lo, tôi chỉ sử dụng nó để tham khảo.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

đầu head
đứng stand
riêng own
trang page
nên should
nước country
tìm thấy found
câu trả lời answer
trường school
phát triển grow
nghiên cứu study
vẫn still
học learn
nhà máy plant
bìa cover
thực phẩm food
ánh nắng mặt trời sun
bốn four
giữa between
nhà nước state
giữ keep
mắt eye
không bao giờ never
cuối cùng last
cho phép let
nghĩ thought
thành phố city
cây tree
qua cross
trang trại farm
cứng hard
bắt đầu start
có thể might
câu chuyện story
cưa saw
đến nay far
biển sea
vẽ draw
còn lại left
cuối late
chạy run
không don’t
trong khi while
báo chí press
gần close
đêm night
thực real
cuộc sống life
số few
phía bắc north
cuốn sách book
thực hiện carry
mất took
khoa học science
ăn eat
phòng room
người bạn friend
bắt đầu began
ý tưởng idea
cá fish
núi mountain
ngăn chặn stop
một lần once
cơ sở base
nghe hear
ngựa horse
cắt cut
chắc chắn sure
xem watch
màu color
khuôn mặt face
gỗ wood
chính main
mở open
dường như seem
cùng together
tiếp theo next
trắng white
trẻ em children
bắt đầu begin
có got
đi bộ walk
ví dụ example
giảm bớt ease
giấy paper
nhóm group
luôn luôn always
nhạc music
những those
cả hai both
đánh dấu mark
thường often
thư letter
cho đến khi until
dặm mile
sông river
xe car
chân feet
chăm sóc care
thứ hai second

Recordings

Comments