Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Steritan Audio Request

jurcik
82 Words / 1 Recordings / 0 Comments

Somos hleʔdos m̃ap Stêré jurçaad! Hame isnad ʢense cçãʔ k'edera. E'ltanhæ liêrʔ 'งasʢi aqiperîsoulênciăvitra'an, wumcağharo síbilinho' şitrɑɑnasäva'ъqqit qerti i'işşʢt østï hıanê cçãu kuğğoəkulça h'ɑɑnงa kaʢpet luä, êrti aqiʔgia la wumcağharo himu xa'ʔ qidese hleud'os. Vəsta 'eqi bşhʢreıha trî'oşm laçãu e'งasʢieʢøkuğğoə ɑɑnasävaqqid'oqiuti. Jtubʌ kaλai mertesen. Enço’ qeʔivê’ frete saʢnɑงi'ъanğa k'aa kedera me ginta k’aa ʢirtêm. Esna r̥eʢinte k’aa jurċî, ginte’ leca zertin cçãʔ xejse’ le şaʢaʔ. Somos hlêudos' äkí cçãu æstãş ɑba'cu 'ʢɑɑʔʔъงə, ğ'ğastra', ъъswenʢ. Fe em Sterêtaʔ. Hau xwedi eşi şunghurin!

ไas!

Recordings

  • About Stêré jurçaad in Steritan ( recorded by jurcik ), Moravian accent

    Download Unlock

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links