Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Danish Audio Request

eastender
235 Words / 1 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

Neutral intonation, please!

krus - grus [ˈkʁuˀs] [ˈgʁuˀs]
blad - glad [ˈblað] [ˈglað]
pakke - bakke [ˈpɑgə] [ˈbɑgə]
sår - får [ˈsɒˀ] [ˈfɒˀ]
skåle - skole [ˈsgɔːlə] [ˈsgoːlə]
pinde - penne [ˈpenə] [ˈpεsnə]
ti - si [ˈtiˀ] [ˈsiˀ]
si - se [ˈsiˀ] [ˈseˀ]
hår - får [ˈhɒˀ] [ˈfɒˀ]
bur - bord [ˈbuɐ̯ˀ] [ˈboˀɐ̯]
ord - ur [ˈoˀɐ̯] [ˈuɐ̯ˀ]
hund - hånd [ˈhunˀ] [ˈhʌnˀ]
mål - nål [ˈmɔˀl] [ˈnɔˀl]
stok - stop [ˈsdʌg] [ˈsdʌb]
kul - kål [ˈkɔl] [ˈkɔˀl]
stige - stage [ˈsdiːə] [ˈsdæːjə]
lange - mange [ˈlɑŋə] [ˈmɑŋən]
tønde - tænde [ˈtønə] [ˈtεnə]
sukker - sokker [ˈsɔgʌ] [ˈsʌgʌ]
ski - sky [ˈsgiˀ] [ˈsgyˀ]
næse - læse [ˈnεːsə] [ˈlεːsə]
bund - bom [ˈbɔnˀ] [ˈbɔmˀ]
måle - mule [ˈmɔːlə] [ˈmuːlə]
master - masker [ˈmɑːsdʌ] [ˈmasgə]
feje - veje [ˈfɑjə] [ˈvɑjə]
male - made [ˈmæːlə] [ˈmæːðə]
knude - klude [ˈknuːðə] [ˈkluðˀə]
sal - sjal [ˈsæˀl] [ˈɕæˀl]
penne - penge [ˈpεsnə] [ˈpεŋə]
due - tue [ˈduːə] [ˈtuːə]
duen - dugen [ˈduːən] [ˈduˀn]
dragt - tragt [ˈdʁɑgd] [ˈtʁɑgd]
made - bade [ˈmæːðə] [ˈbæːðə]
måle - måne [ˈmɔːlə] [ˈmɔːnə]
løbe - løve [ˈløːbə] [ˈløːvə]
krukke - krykke [ˈkʁɔgə] [ˈkʁœgə]
regn - hegn [ˈʁɑjˀn] [ˈhɑjˀn]
ruge - ryge [ˈʁuːə] [ˈʁyːə]
krabbe - trappe [ˈkʁɑbə] [ˈtʁɑbə]
fulde - fugle [ˈfulə] [ˈfuˀlə]
rede - røde [ˈʁεːðə] [ˈʁœðˀə]
kugle - gule [ˈkuːlə] [ˈguˀlə]
se - sø [ˈseˀ] [ˈsøˀ]
rød - rod [ˈʁœðˀ] [ˈʁoˀð]
ride - hvide [ˈʁiːðə] [ˈviːðə]
sand - vand [ˈsanˀ] [ˈvanˀ]
top - kop [ˈtʌb] [ˈkʌb]

Recordings

Comments

cimmic
Dec. 31, 2015
Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.