All Audio Requests Matching 301

fluxcapacitor
30 Characters / 2 Recordings / 0 Comments
"ฉันมาที่นี่ิเมื่อสองวันที่แล้ว"
fluxcapacitor
33 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"เค้าบอกว่าเค้าจะไปตอนอาทิืตย์หน้า"
fluxcapacitor
23 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"ผมจะกลับในเดือนธันวานี้"
fluxcapacitor
23 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"ฉันซื้อรถคันนี้ในปี2539"
fluxcapacitor
32 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"เมื่อก่อนผมก็ทำนาแต่ตอนนี้ค้าขาย"
fluxcapacitor
21 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"วันจันทร์ก็จะมีงานวัด"
fluxcapacitor
19 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"สี่ทุ่มก็จะกลับแล้ว"