All Audio Requests Matching tones

aru
36 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"他,吃,喝,一. 茶,来,人,十. 我,你,请,很. 是,叫,要,问."
aru
63 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"咖啡,中文,开始,工作,他们。 昨天,学习,朋友,十二, 什么。 喜欢,旅行,你好,可乐,我们。 大家,二十,电影,再见,谢谢。"
PanDeCaille
74 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"歡喜到流眼淚,淚流眼到喜歡, 詩史試時市事,事時市試史詩, 香港細城市大,大城市細港香, 芬粉訓墳憤份,份墳憤訓粉芬, 三碗細牛腩麵,麵牛腩細碗三"
GeorgeMillo
46 Words / 5 Recordings / 1 Comments
"ăn anh cây cay chai con công đen đôi dương hai hay …"
GeorgeMillo
50 Words / 4 Recordings / 1 Comments
"ma mà mạ má mả mã tôi tối tồi tội nhưng những …"
kk1694
90 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"ma1 ma2 ma3 ma4 yi1 yi2 yi3 yi4 le1 le2 le3 le4 …"
Connum
4 Characters / 2 Recordings / 1 Comments
"康斯坦丁"