All Audio Requests Matching pinyin

ronnbus
197 Characters / 1 Recordings / 1 Comments
"qián táng hú chūn xíng gū shān sì běi jiǎ tíng xī …"
zentraveler
327 Characters / 1 Recordings / 0 Comments
"nǐ xūyào hē yībēi ma? wo xūyào yībēi chá. lǔ chá, hóngchá, …"
5thMeditator
108 Characters / 3 Recordings / 3 Comments
"ba2 pa4 ma3 fa1 bo1 po4 mo3 bu4 pu3 mu4 fu4 da3 …"