Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

werecat
72 Words / 5 Recordings / 0 Comments

Hòn đá to,
Hòn đá nặng,
Chỉ một người,
Nhắc không đặng.
Hòn đá nặng,
Hòn đá bền,
Chỉ ít người,
Nhắc không lên.
Hòn đá to,
Hòn đá nặng,
Nhiều người nhắc,
Nhắc lên đặng.

Biết đồng sức,
Biết đồng lòng,
Việc gì khó,
Làm cũng xong.

Đánh Nhật, Pháp,
Giành tự do,
Là việc khó,
Là việc to.

Nếu chúng ta
Biết đồng lòng
Thì việc đó
Quyết thành công.

Recordings

 • Thơ của Hồ Chí Minh ( recorded by Thom ), Sourthern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hòn đá to,
  Hòn đá nặng,

  Chỉ một người,
  Nhắc không đặng.
  Hòn đá nặng,
  Hòn đá bền,
  Chỉ ít người,
  Nhắc không lên.
  Hòn đá to,
  Hòn đá nặng,

  Nhiều người nhắc,
  Nhắc lên đặng.
  Biết đồng sức,
  Biết đồng lòng,
  Việc gì khó,
  Làm cũng xong.
  Đánh Nhật, Pháp,
  Giành tự do,
  Là việc khó,
  Là việc to.
  Nếu chúng ta
  Biết đồng lòng
  Thì việc đó
  Quyết thành công.

 • Thơ của Hồ Chí Minh ( recorded by umei423 ), Hanoi

  Download Unlock
 • Thơ của Hồ Chí Minh ( recorded by lhdc ), Northern

  Download Unlock
 • Thơ của Hồ Chí Minh ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
 • Thơ của Hồ Chí Minh ( recorded by mappleleaf ), strong

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Hòn đá to,
  Hòn đá nặng,
  Chỉ một người,
  Nhắc không đặng.
  Hòn đá nặng,
  Hòn đá bền,
  Chỉ ít người,
  Nhắc không lên.
  Hòn đá to,
  Hòn đá nặng,
  Nhiều người nhắc,
  Nhắc lên đặng.

  Biết đồng sức,
  Biết đồng lòng,
  Việc gì khó,
  Làm cũng xong.

  Đánh Nhật, Pháp,
  Giành tự do,
  Là việc khó,
  Là việc to.

  Nếu chúng ta
  Biết đồng lòng
  Thì việc đó
  Quyết thành công.

Comments