Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Chinese - Mandarin Audio Request

ronnbus
197 Characters / 1 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

I only have a version of this poem in Pinyin

qián táng hú chūn xíng

gū shān sì běi jiǎ tíng xī
shuǐ miàn chū píng yún jiǎo dī
jǐ chù zǎo yīng zhēng nuǎn shù
shuí jiā xīn yàn zhuó chūn ní
luàn huā jiàn yù mí rén yǎn
qiǎn cǎo cái néng mò mǎ tí
zuì ài hú dōng xíng bù zú
lǜ yáng yīn lǐ bái shā dī

Recordings

  • A Visit to Qiantang Lake in Spring by Bai Juyi ( recorded by zizi ), Mandarin

    Download Unlock

Comments

zizi
Dec. 3, 2010

钱塘湖春行   
[唐]白居易   
孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。   
几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。   
乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。   
最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。