Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

nickangiers
255 Words / 2 Recordings / 0 Comments
Note to recorder:

Đây là 1,000 từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣và tôi đang làm một phần của các từ này.(Tôi đang làm một phần trong 1000 từ thông dụng nhất của tiếng Việt). Tôi đã chia nó ra làm 10 phần, hy vọng nó không sẽ không làm người đọc cảm thấy mệt lắm/nhiều lắm.

Tôi đang tìm hai giọng đọc khác nhau, giọng miền Bắc (Hà Nội) và giọng miền Nam (Hồ Chí Minh), bởi vì tôi muốn so sánh hai phần này. Do đó, bạn có thể nói 1 trong 2 giọng này, nhưng đừng trộn chúng nhé.

Chỉ cần ghi âm từ tiếng Việt là đủ, không cần đọc phần tiếng Anh. Thỉnh thoảng 1 vài từ sẽ bị trùng, nhưng bạn đừng lo, tôi chỉ sử dụng nó để tham khảo.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

đủ enough
đồng bằng plain
cô gái girl
thông thường usual
trẻ young
sẵn sàng ready
trên đây above
bao giờ ever
màu đỏ red
danh sách list
mặc dù though
cảm thấy feel
nói chuyện talk
chim bird
sớm soon
cơ thể body
con chó dog
gia đình family
trực tiếp direct
đặt ra pose
lại leave
bài hát song
đo lường measure
cửa door
sản phẩm product
đen black
ngắn short
chữ số numeral
lớp class
gió wind
câu hỏi question
xảy ra happen
hoàn thành complete
tàu ship
khu vực area
một nửa half
đá rock
để order
lửa fire
nam south
vấn đề problem
mảnh piece
nói told
biết knew
vượt qua pass
từ since
đầu top
toàn bộ whole
vua king
đường phố street
inch inch
nhân multiply
không có gì nothing
Tất nhiên course
ở lại stay
bánh xe wheel
đầy đủ full
lực force
màu xanh blue
đối tượng object
quyết định decide
bề mặt surface
sâu deep
mặt trăng moon
đảo island
chân foot
hệ thống system
bận rộn busy
kiểm tra test
ghi record
thuyền boat
phổ biến common
vàng gold
có thể possible
máy bay plane
thay stead
khô dry
tự hỏi wonder
cười laugh
ngàn thousand
trước ago
đi ran
kiểm tra check
trò chơi game
hình dạng shape
đánh đồng equate
nóng hot
bỏ lỡ miss
mang brought
nhiệt heat
tuyết snow
lốp xe tire
mang lại bring
vâng yes
xa distant
điền fill
đông east
sơn paint
ngôn ngữ language
trong among

Recordings

  • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣301-400 ( recorded by anhnnynu ), Northern Accent (Standard)

    Download Unlock
  • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣301-400 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

    Download Unlock

Comments

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.