Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

nickangiers
238 Words / 2 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

Đây là 1,000 từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣và tôi đang làm một phần của các từ này.(Tôi đang làm một phần trong 1000 từ thông dụng nhất của tiếng Việt). Tôi đã chia nó ra làm 10 phần, hy vọng nó không sẽ không làm người đọc cảm thấy mệt lắm/nhiều lắm.

Tôi đang tìm hai giọng đọc khác nhau, giọng miền Bắc (Hà Nội) và giọng miền Nam (Hồ Chí Minh), bởi vì tôi muốn so sánh hai phần này. Do đó, bạn có thể nói 1 trong 2 giọng này, nhưng đừng trộn chúng nhé.

Chỉ cần ghi âm từ tiếng Việt là đủ, không cần đọc phần tiếng Anh. Thỉnh thoảng 1 vài từ sẽ bị trùng, nhưng bạn đừng lo, tôi chỉ sử dụng nó để tham khảo.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

bất kỳ any
mới new
công việc work
một phần part
có take
được get
nơi place
thực hiện made
sống live
nơi where
sau khi after
trở lại back
ít little
chỉ only
chung quanh round
người đàn ông man
năm year
đến came
chương trình show
mỗi every
tốt good
tôi me
cung cấp cho give
của chúng tôi our
dưới under
tên name
rất very
thông qua through
chỉ just
hình thức form
câu sentence
tuyệt vời great
nghĩ think
nói say
giúp help
thấp low
dòng line
khác nhau differ
lần lượt turn
nguyên nhân cause
nhiều much
có nghĩa là mean
trước before
di chuyển move
ngay right
cậu bé boy
cũ old
quá too
như nhau same
cô she
tất cả all
có there
khi when
lên up
sử dụng use
của bạn your
cách way
về about
nhiều many
sau đó then
họ them
viết write
sẽ would
như like
để so
các these
cô her
lâu long
làm make
điều thing
thấy see
anh him
hai two
có has
xem look
hơn more
ngày day
có thể could
đi go
đến come
đã làm did
số number
âm thanh sound
không có no
nhất most
nhân dân people
của tôi my
hơn over
biết know
nước water
hơn than
gọi call
đầu tiên first
người who
có thể may
xuống down
bên side
được been
bây giờ now
tìm find

Recordings

  • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣101-200 ( recorded by ZoeNguyen ), Northern Vietnamese

    Download Unlock
  • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣101-200 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

    Download Unlock

Comments

ZoeNguyen
Aug. 19, 2020

Với giọng Bắc, "round" thường được đọc là "xung quanh".

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.