Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

nickangiers
228 Words / 3 Recordings / 1 Comments
Note to recorder:

Đây là 1,000 từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣và tôi đang làm một phần của các từ này.(Tôi đang làm một phần trong 1000 từ thông dụng nhất của tiếng Việt). Tôi đã chia nó ra làm 10 phần, hy vọng nó không sẽ không làm người đọc cảm thấy mệt lắm/nhiều lắm.

Tôi đang tìm hai giọng đọc khác nhau, giọng miền Bắc (Hà Nội) và giọng miền Nam (Hồ Chí Minh), bởi vì tôi muốn so sánh hai phần này. Do đó, bạn có thể nói 1 trong 2 giọng này, nhưng đừng trộn chúng nhé.

Chỉ cần ghi âm từ tiếng Việt là đủ, không cần đọc phần tiếng Anh. Thỉnh thoảng 1 vài từ sẽ bị trùng, nhưng bạn đừng lo, tôi chỉ sử dụng nó để tham khảo.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

như as
tôi I
mình his
mà that
ông he
là was
cho for
trên on
là are
với with
họ they
được be
tại at
một one
có have
này this
từ from
bởi by
nóng hot
từ word
nhưng but
những gì what
một số some
là is
nó it
anh you
hoặc or
có had
các the
của of
để to
và and
một a
trong in
chúng tôi we
có thể can
ra out
khác other
là were
mà which
làm do
của họ their
thời gian time
nếu if
sẽ will
như thế nào how
nói said
một an
mỗi each
nói tell
không does
bộ set
ba three
muốn want
không khí air
cũng well
cũng also
chơi play
nhỏ small
cuối end
đặt put
nhà home
đọc read
tay hand
cổng port
lớn large
chính tả spell
thêm add
thậm chí even
đất land
ở đây here
phải must
lớn big
cao high
như vậy such
theo follow
hành động act
lý do tại sao why
xin ask
người đàn ông men
thay đổi change
đi went
ánh sáng light
loại kind
tắt off
cần need
nhà house
hình ảnh picture
thử try
chúng tôi us
một lần nữa again
động vật animal
điểm point
mẹ mother
thế giới world
gần near
xây dựng build
tự self
đất earth
cha father

Recordings

  • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣1-100 ( recorded by khuongdb ), Northern Vietnamese

    Download Unlock
  • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣1-100 ( recorded by linda26 ), unspecified accent

    Download Unlock
  • 1,000 Từ thông dụng nhất của Tiếng Việt ̣1-100 ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

    Download Unlock

Comments

swansong1609
June 4, 2020

Hi. I think you should divide your request into smaller parts. I am finding it challenging to record the 1,000 words or phrases. I am willing to help if you will do so. ;)

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.

Sponsored Links