Psst...

Hey, do you want to get language learning tips and resources every week? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Navajo Audio Request

kseschillie
57 Words / 0 Recordings / 2 Comments
Note to recorder:

http://dl.dropbox.com/u/18549279/Ts%C3%ADdii%20Tsoh.pdf

Tsídii Tsoh
Díí tsídii tsoh wolyé.
Tsídii át’ée ndi doo naat’a’ da.
Áko ndi ayóo dilwo’.
Tó wónaanídi.
Naakaii Łizhinii bikéyahdi dóó Asia hoolyéedi dahólǫ́.
T’ááhooshchi’į’ tó t’óó ahayóí yidlį́įhgo áádóó t’áadoo adlání t’óó ahayóí naánéílkááh.
Ałtso niyéehgo ni’ dóó déigo tseebíidi adées’eez ánízáadi dah not’áał łeh.
Tł’oh dóó ch’il bit’ąą’ deiyą́.
Łahda éí ch’osh deildeeł łeh.

Recordings

No Recordings yet

Comments

jurcik
April 21, 2012

This is not Spanish!
¡Este no es español!

kseschillie
April 21, 2012

Whoa, I didn't realize I hadn't changed that. Thanks for the heads up.

Overview

You can use our built-in RhinoRecorder to record from within your browser, or you may also use the form to upload an audio file for this Audio Request.

Don't have audio recording software? We recommend Audacity. It's free and easy to use.