Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Klingon Audio Request

jurcik
122 Words / 2 Recordings / 0 Comments

'ej wa' Hol wa' QIch je qo' naQ. 'ej qaS: chanvo' lengDI', SInar yoSDaq HuD beQ lutu', 'ej naDev luDab. 'ej jatlhchuq chaH: Ha', naghmey DIchenmoHnIS 'ej DImeQnISchu'. 'ej SomvaD naghmey HuHvaD lam je lughaj. 'ej jatlh chaH: Ha', veng qachquv je wIchenmoHqang 'ej chalDaq SIchjaj yorDaj. maHvaD pong manobqang, tera' naQ ghorDaq maghomHa'be'meH. 'ej veng qachquv, chenmoHta'bogh tera'ngan puqpu', leghmeH chol Qun. 'ej jatlh Qun: toH, wa' nugh chaH, 'ej wa' Hol lughajtaH chaH, 'ej bI'reS neH 'oH Dochvam'e'. 'ej DaH chaHvaD qItHa' luvang luneHbogh pagh. toH, macholjaj 'ej Holchaj mamISmoHmeH, yaj'eghlaHbe'meH. vaj pa'vo' tera' naQ ghorDaq ghomHa' Qun, 'ej vang luchenmoHchu'Qo'. wanI'vammo' babel 'oH pongDaj'e', pa'Daq tera' naQ Hol mISmoHpu'mo' Qun, 'ej pa'vo' tera' naQ ghorDaq ghomHa'pu' Qun.

(Source: http://omniglot.com/babel/klingon.htm)

Recordings

Comments