Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

Thomas
66 Words / 3 Recordings / 0 Comments

Sử thi Gilgamesh là sử thi của người Lưỡng Hà và là một trong những tác phẩm văn học viết sớm nhất của loài người. Các học giả cho rằng nó vốn là một loạt truyền thuyết và thơ của người Sumer về huyền thoại của vị vua anh hùng Gilgamesh, sau đó nó đã được kết hợp vào một sử thi dài hơn tiếng Akkad.

Recordings

Comments