Psst...

Do you want to get language learning tips and resources every week or two? Join our mailing list to receive new ways to improve your language learning in your inbox!

Join the list

Vietnamese Audio Request

Stevemercuri
28 Words / 5 Recordings / 2 Comments
Note to recorder:

Tạm dừng tốc độ gốc giữa mỗi dòng.

Chào cô !

Chào ông !

Cô tìm ai ?

Tôi tìm ông Ba.

Cô là ai ?

Tôi là Lan.

Mòi cô vào !

Càm on ông.

Recordings

 • Dialog ( recorded by Mei_lucky ), Hà Nội

  Download Unlock
 • Dialog ( recorded by Thom ), Sourthern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Chào cô!
  Chào ông!
  Cô tìm ai?
  Tôi tìm ông Ba.
  Cô là ai?
  Tôi là Lan.
  Mi cô vào!
  Cm ơn ông.

 • Dialog ( recorded by khuongdb ), Northern Vietnamese

  Download Unlock
 • Dialog ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Chào cô!

  Chào ông!

  Cô tìm ai?

  Tôi tìm ông Ba.

  Cô là ai?

  Tôi là Lan.

  Mi cô vào!

  Cm ơn ông.

 • Dialog ( recorded by swansong1609 ), Southern Vietnamese

  Download Unlock
  Corrected Text
  more↓

  Chào cô!

  Chào ông!

  Cô tìm ai?

  Tôi tìm ông Ba.

  Cô là ai?

  Tôi là Lan.

  Mi cô vào!

  Cm ơn ông.

Comments

swansong1609
Nov. 19, 2020

I uploaded two different recordings. I hope you would like them. :)

Stevemercuri
Nov. 19, 2020

Thanks